Afdeling Het Baarsje

Geschiedenis HSV Het Baarsje

Het ontstaan van een hengelsportvereniging komt meestal niet uit de lucht vallen.
Zo ook het ontstaan van Het Baarsje. De oorsprong van de vereniging is te danken aan enkele stropers die Schoonhoven destijds telde. Zij werden zo vaak door de koddebeier achter hun vodden gezeten, dat op een gegeven moment werd besloten om een eerlijke visclub op te richten.

De oprichtingsvergadering werd op 21 februari 1924 gehouden in het café van B. van der Weg.
De heer G.Suur werd als voorzitter gekozen en de heer J.Rikkoert als secretaris. De functie van penningmeester werd in de boeken niet vermeld. Op de eerste ledenlijst staan een zestigtal leden vermeld.

Op 6 maart 1924 werd de eerste reguliere vergadering gehouden. Tijdens deze ledenvergadering werd een volledig bestuur gekozen. Ook werd er een afdeling voor aspirant-leden aan de vereniging toegevoegd.
Voorts werd er een commissie benoemd, bestaande uit drie leden van de vereniging, die zorgden voor de afdracht van de gelden bij de Rijksbank.

Bij de vergadering van 30 april 1924 werd besloten om op zaterdag 14 juni een concours te houden in de Groote Gracht. Het voorstel om fl. 15,-- uit de kas ter beschikking te stellen en tijdens het concours vlaggetjes te verkopen, werd door de vergadering aangenomen.
Op zaterdag 14 juni werden de deelnemers voor dit eerste concours afgehaald door muziekvereniging T.A.V.E.N.U. om in een gezamenlijke optocht naar het viswater te gaan.
Met meters lange hengelstokken over de schouder, marcheerde men in het gelid achter de muziek aan. Wie dit eerste concours gewonnen heeft, wordt niet in de stukken vermeld.
Wel werd vermeld dat men na afloop weer onder begeleiding van de muziek naar het verenigingsgebouw vertrok. De prijzen bestonden in die tijd uit hengelsportartikelen.

Hier onder een letterlijk verslag van een concours gehouden in 1924.

Den 20 September 1924 des zaterdags middags is er concours gehouden.
Om half drie kwamen de deelnemers bij de Boterfabriek bijeen om zoo gezamenlijk te gaan naar het terrein van den strijd, zijnde de Wetering voorbij de Krombrug.
Eerst werd er geloot, daarna gingen we naar het vischterrein. Daar stonden paaltjes genommerd van 1 tot 30.
Wie nommer 1 had ging bij paaltje nommer 1 staan en zoo vervolgens. Alles ging in de beste orde.
Er is een uur vrij gevischt, dat wil zeggen: ophalen, vischen, voeren en inleggen was vrij, maar iedere vischer was verplicht om bij zijn paaltje te blijven staan.
Na verloop van een uur werden de vischzakjes ingenomen en gingen we naar het café van B.v.d.Weg, waar de gevangen visch werd gewogen en de prijzen werden uitgereikt.

De prijswinnaars waren: 1e K.Koremans, 2e B.v.d.Weg en 3e C. den Butter.
In dit verslag werd voor het eerst melding gemaakt van de prijswinnaars.

Was er in het eerste jaar geen eigen viswater, in het tweede jaar werd het gemeente viswater voor fl. 200,-- gepacht van de Gemeente Schoonhoven. Dat in die tijd ook niet alles vanzelfsprekend was blijkt wel uit het jaarverslag van 1925-1926. Hierin staat letterlijk vermeld:
Er hebben een paar processen-verbaal plaatsgehad, aangezien leden van de Hengelsportclub gingen vischen in de Botersloot. De Gemeente Schoonhoven zegt het is van ons en de omwonenden landeigenaren zeggen weer het is van ons. Zoodoende zijn er een paar leden bekeurd, maar vrijgesproken.
Er is toen door het bestuur een stuk bij de gemeenteraad ingediend om de Botersloot van het pachtcontract af te voeren en fl. 25,-- in mindering te brengen.

In het jaar 1926 werd voor de eerste keer melding gemaakt van het opvissen van de Groote Gracht, waarin 533 pond vis is gevangen. De opbrengst werd verdeeld tussen de heer Monteban uit Nieuwpoort en de vereniging.
Het leverde een netto bedrag op van fl. 65,34.
In januari 1928 werden de Noodhaven en de Scheepmakershaven opgevist, waar toen 2873 pond vis werd gevangen, met een netto opbrengst van fl. 76,08.

60-jarig Bestaan op 21 februari 1984

Het 60-jarig bestaan van Het Baarsje werd o.a. gevierd met een receptie op 24-02-1984
gehouden in gebouw De Overkant in Schoonhoven.
Op de bovenstaande foto brengt Het Bestuur een toast uit op dit jubileum.
v.l.n.r. Bas Bot, Jan Versluijs, Henk de Jong, Jacq. de Jong, Daan v.d. Velde, Adrie Bouter en Gerard Murk. 

Waar mag ik vissen?

Volg ons!

Blijf op de hoogte met:

Copyright © 2022 HSV Groot Rotterdam. Alle rechten voorbehouden.
Website verzorgd door Lucians met tekeningen van Ivan Oroz