Skip to main content

Zeevissen in het Europoortgebied

De Europoort en Maasvlakte vormen een wereldhaven voor sportvissers.

Al vele tientallen jaren is de sportvisserij hier de belangrijkste vorm van recreatief medegebruik.
De zoute havens zijn wel tot 24 meter diep en zorgen voor beschutting voor vele vissoorten. Daarbij vormt de steenstort langs de oevers een enorm kunstmatig rif waar allerlei voedsel voor vissen is te vinden. Samen met de goede en bereikbare oevers maken deze eigenschappen het een uniek gebied voor de zeevissportvisserij. 

Veel hengelsportverenigingen vissen hier hun viswedstrijden en zijn afhankelijk van de uitstekende sportvisserij in de havens. Uit alle delen van het land en van ver daarbuiten komen vissers naar de Europoort. Jaarlijks brengen zo’n 100.000 unieke sportvissers een bezoek aan dit gebied, waarvan het gros meerdere keren in het jaar terug komt. De Europoort en Maasvlakte vormen daarmee veruit het belangrijkste zeevisgebied van Nederland.
Er is echter één groot probleem: de sportvisserijmogelijkheden nemen, door intensivering van de economisch gedreven havenactiviteiten, steeds verder af.
Deze afname van vislocaties in de Europoort is dan ook het speerpunt van de Sportvisserij in het overleg wat eens in de 3-4 maanden plaatsvindt tussen het HavenBedrijfRotterdam (HBR) en de Sportvisserij, waarin: naast SVN en SVZWN lokale verenigingen zoals HSV Groot Rotterdam en SVV de Slufter in de personen van Cees van Noord en Wim Kruining een stevige inbreng hebben.
In het algemeen past het HBR de regel toe dat op en aan braakliggende (dus niet uitgegeven) terreinen er geen activiteiten mogen plaatsvinden. Hetgeen voor de sportvisserij betekent dat op een braakliggend terrein zoals bijvoorbeeld achter het pomphuis aan de Dintelhaven niet betreden mag worden en feitelijk daar dan ook niet gevist mag worden. 

Op dit moment bevinden zich verschillende braakliggende haventerreinen die niet (meer) toegankelijk zijn, maar wel interessant en gewenst zijn voor de sportvisserij, variërend tussen circa 200 meter en circa 7 kilometer.
Waaronder:
1) Beerkanaal (Kop van de Beer, ten noorden van de Tennesseehaven);
2) Yangtzekanaal/Prinses Arianehaven (Terrein E, tussen Futureland en Antarcticaweg, m.u.v. nabijheid uitstroom EON-centrale);
3) Mississipihaven (zuidzijde, langs de Beerweg, tussen Falck en Steinweg);
4) Hartelkanaal (zuidzijde, langs de Orkaweg);
5) Dintelhaven (zuidzijde, langs de Dintelweg);
6) Calandkanaal (zuidzijde, tussen vierde en vijfde Petroleumhaven);
7) Prinses Arianehaven (westzijde “binnenmeer”, langs Maasvlakteweg).

Europoort

Bovenstaand kaart met de toegankelijkheid van de oevers.
Oevers waar geen blauwe, groene of rode lijn langs is getrokken zijn niet toegankelijk en hier liggen ook geen kansen en wensen voor de sportvisserij.
Om de toegang van deze gebieden voor sportvissers mogelijk te maken en de sportvisserij in goede banen te leiden, is in het laatste overleg het volgende voorstel vanuit de Sportvisserij ter tafel gekomen:
Terreinen 1 t/m 6:Tijdelijke huur braakliggende terreinen: De Sportvisserij huurt voor een acceptabel bedrag een langs het water liggende oeverstrook van circa 15 meter breed van de braakliggende terreinen van HBR. Daarnaast wordt er gezamenlijk voor gezorgd dat met behulp van bordjes en/of afrastering duidelijk wordt gemaakt dat enkel de oeverstrook van circa 15 meter toegankelijk is.
Terrein 7:
Het zogenaamde binnenmeer is een perfecte locatie om in georganiseerd verband visdagen/-viswedstrijden te organiseren en wij zouden dan ook graag toestemming krijgen om vijf dagen per jaar hier een evenement te organiseren, zoals dat op andere locaties in het zeehavengebied mogelijk is.

Tijdens het overleg begin februari is bovenvermeld voorstel, waar huren door Sportvisserij van de nog niet dor HBR uitgegeven locaties niet gezien wordt als een reële optie, per locatie behandeld en zijn daar de volgende voorlopige conclusies uit te trekken.
Beerkanaal (Kop van de Beer, ten noorden van de Tennesseehaven); hier geeft HBR te willen onderzoeken bereid te zijn dit terrein een aantal malen (6-10) per jaar buiten het broedseizoen open te willen stellen voor verenigingen die op deze locatie dan wedstrijden kunnen organiseren. Het HBR geeft wel aan dat betreden van het terrein door vissers buiten deze ‘speciale dagen’ onmogelijk is en blijft. Openstelling voor viswedstrijden zal zeker niet voor augustus ’16 plaatsvinden.
Yangtzekanaal/Prinses Arianehaven (Terrein E, tussen Futureland en Antarcticaweg, m.u.v. nabijheid uitstroom EON-centrale); Op het noordelijk deel wil HBR het terrein op termijn openstellen tot het nu al uitgegeven terrein waar nu al werkzaamheden plaatsvinden. Op de vraag of er een aanpassing van de glooiing om de losliggende blokken te fixeren middels split, kiezel of zand wordt aangegeven dat e.e.a. erg kostbaar is. Sportvisserij geeft aan dat dit wel een heel mooie visstek zou kunnen worden, er wordt nu al vaker gevist, en het zou de visdruk op andere vislocaties kunnen verlichten. HBR heeft aangegeven de kosten van een dergelijke aanpassing te willen uitzoeken en dit in een volgend overleg te bespreken.
Mississipihaven (zuidzijde, langs de Beerweg, tussen Falck en Steinweg); Daar inmiddels veel terreinen hier zijn uitgegeven, hier en daar is men met bebouwingswerkzaamheden aangevangen zal dit gebied voor de sportvisserij als verloren beschouwd moeten worden. Wellicht is een heel klein stukje aan de oostzijde nog bevisbaar. Middels borden zal op termijn ter plaatse e.e.a. inzichtelijk worden gemaakt
Hartelkanaal (zuidzijde, langs de Orkaweg); Dit deel is onlangs uitgegeven en daarom niet (meer) toegankelijk.
Dintelhaven (zuidzijde, langs de Dintelweg); Deze locatie wordt per 1 april uitgegeven en zal dus ook niet meer betreden mogen worden. Hoogstwaarschijnlijk wordt direct na het broedseizoen (1augustus) hier begonnen met de bouw. Voor het terrein achter het pomphuis zal na het broedseizoen voor de sportvisserij opengesteld worden.
Calandkanaal (zuidzijde, tussen vierde en vijfde Petroleumhaven); Deze locatie is nu al toegankelijk en vooralsnog blijft dat ook zo. Hier geen belemmeringen derhalve om te vissen!
Prinses Arianehaven (westzijde “binnenmeer”, langs Maasvlakteweg); Deze locatie is beter te omschrijven als de binnenzijde van de nieuwe Maasvlakte. Volgens het HBR is om twee redenen deze locatie niet mogelijk. Namelijk: 
1. er loopt om dit terrein heen een spoorlijn die slecht op een tweetal plaatsen (die met hekken nu zijn afgesloten) overgestoken kan worden. Prorail is zeer formeel en laat derden niet toe.
2. De vooroever is erg instabiel, door het nog altijd nieuw opbrengen van zand dat uiteindelijk nodig zal zijn om de laatste fase van de MV2 hier nodig zal zijn.
De Sportvisserij ziet echter in deze locatie een enorm vispotentieel voor de komende jaren (de MV2 zal pas geheel afgerond zijn in 2030) en met overwegend westenwinden staat men hier zeer beschut in een vele kilometers groot strand. HBR volhard in haar standpunt dat betreden door de Sportvisserij hier onmogelijk is. Echter de Sportvisserij stelt voor om graag samen met het HBR ter plaatse inventariseren wat er mogelijk zou kunnen zijn en indien HBR dit niet wil dan met ProRail in overleg te gaan om te kijken wat er volgens hen mogelijk zou kunnen zijn.

Conclusie: Er zit enig beweging in het gehele proces om nieuwe gebieden mogelijk op termijn beschikbaar te krijgen voor de Sportvisserij. Duidelijk is wel dat de grotere uitnutting van de terreinen de sportvisserij steeds verder zal beperken. Daarom is het zo belangrijk dat vissteken zoals de Yangtzehaven en het ‘binnemeer MV2’ de aandacht krijgen die zij nog hebben om de bevisbaarheid van dergelijke gebieden te krijgen en verbeteren om zo de sportvisser zijn en haar zeevishobby te kunnen laten uitoefenen.

Voor meer informatie over het HBR-overleg over het Europoortgebied: wim.kruining@groot-rotterdam.nl