Skip to main content

VBC Schieland & Krimpenerwaard

Opvissing De Loet 27 januari 2012

In opdracht van HSV Groot Rotterdam heeft Bram van Wijk van Visserij Service Nederland een visstandbemonstering uitgevoerd in de Loet. Hierbij zijn vijf trajecten met een lengte van 250 meter met keernetten afgezet, waarna tussen de keernetten elektrisch is gevist.

20120127 De Loet 0120120127 De Loet 02

20120127 De Loet 03Op drie locaties viel de vangst tegen en werden voornamelijk enkele snoeken, baarsjes, blankvoorns en een ‘verdwaalde’ brasem gevangen. Een vierde locatie leverde wat meer vis op, wat voornamelijk bestond uit kleine blankvoorn, brasem en ruisvoorn. Op de vijfde locatie was een grote hoeveelheid vis aanwezig die voornamelijk bestond uit blankvoorn en brasem en in mindere mate uit alver, baars, ruisvoorn, kolblei en vetje. Het ging uitstuitend om vis kleiner dan 20 centimeter.

Tussen de witvis lagen diverse goed doorvoede snoeken. Gelet op de populariteit van de Loet bij snoekvissers viel de totale hoeveelheid gevangen snoek tegen. In totaal zijn circa 25 snoeken gevangen, waarvan het merendeel tussen de 25 en 50 centimeter. De grootste snoek had een lengte van 90 centimeter. Opvallend was dat er geen enkele karper is aangetroffen tijdens deze bemonstering.

Zodra de vorst voorbij is en het ijs op het water verdwenen is zal op een nog nader te bepalen tweede locatie in de Krimpenerwaard eveneens een visstandbemonstering plaats vinden.

 
Opvissing Rottemeren 11 en 12 januari 2012

Op 11 en 12 januari 2012 heeft er in opdracht van Groot Rotterdam een opvissing plaatsgevonden op de Rottemeren. Het doel van de opvissing was een beeld te krijgen van de huidige visstand op de Rottemeren. Het waterstelsel van Rotte en Rottemeren is een van de belangrijkste wateren van de vereniging. Het is een water dat als geen ander bij de vereniging hoort. Al decennia lang wordt de visstand op de Rotte door de vereniging op een verantwoorde manier beheerd. Dit alles met als doel een gezonde en evenwichtige visstand. Tot een jaar of vijf geleden heeft dit altijd goede resultaten opgeleverd, waarbij in de hoogtij dagen zelfs brasem werd weggevangen om de jongere exemplaren ruimte te bieden om te groeien.

Uit monitoring van de visstand gedurende afgelopen jaren is gebleken dat de visstand hard is achteruit gegaan. Ook tijdens de jaarlijkse viswedstrijd op tweede paasdag bleken de vangsten elk jaar steeds verder terug te lopen. Het bestuur heeft toen de beslissing genomen om de wedstrijd voorlopig niet meer te organiseren totdat de visstand zich heeft kunnen herstellen. Een grootschalig onderzoek uit 2010 gaf een duidelijke afname van de totale visbiomassa te zien, waarbij de diversiteit van vissoorten zeer klein was. Het goortste deel van het visbestand bestaat uit brasem en de altijd aanwezige snoekbaars blijkt nagenoeg verdwenen uit het water. Hoewel het rapport geen uitsluitsel gaf over de invloed van de aalscholver is het vermoeden aanwezig dat er toch zeker invloeden op de visstand zichtbaar zijn.

Rotte 20120112 01Rotte 20120112 03
Om een beeld te vormen van de huidige visstand in de Rottemeren heeft Groot Rotterdam opdracht gegeven aan Visserijbedrijf Kalkman om een tweedaags onderzoek uit te voeren op de Rottemeren. Dit onderzoek is uitgevoerd door meerdere trekken met een zegen van 325 meter. Hierbij is gekeken naar de diversiteit van de vissoorten en de opbouw van het visbestand. De gevangen vis is gemeten en gewogen om een beeld te kunnen vormen van de jaarklassen en de visbiomassa. Het gewenste beeld zou zijn dat er een gezonde en evenwichtige visstand aanwezig is waabij alle jaarklassen zijn vertegenwoordigd en er een ruime diversiteit bestaat aan vissoorten. Hoewel het rapport met de resultaten van de opvissing nog moet worden uitgewerkt, zijn de bevindingen zo duidelijk dat we al een beeld kunnen schetsen van de huidige visstand.

Rotte 20120112 07Rotte 20120112 13

Van de twee dagen is de eerste dag nauwelijks vis aangetroffen. Slechts één trek op die dag leverde genoeg vis op om een beeld te vormen van de aanwezige vis. De gevangen vis bestond nagenoeg alleen uit grote brasem. Kleinere brasems of andere soorten zijn nauwelijks aangetroffen die dag. De kleinere brasems die die dag zijn aangtroffen vertoonden zonder uitzondering allemaal verwondingen die door de aalscholver zijn toegebracht.

Rotte 20120112 10Rotte 20120112 09

De tweede dag begon met een trek die eveneens weinig tot geen vis opleverde. De daarop volgende twee trekken leverden ongeveer 300 en 400 kg vis op. Op een enkele roofblei na bestond de vangst uitsluitend uit brasems van 40 tot 55 cm met een gewicht van rond de drie pond. Mooie grote en gezonde brasems die al jaren in de Rotte en Rottemeren zwemmen. Op het oog mooie vissen, maar de constatering dat er slechts een paar kleinere brasems tussen zaten was bedroevend. Deze jonge vissen vertoonde allemaal beschadigingen van aalscholvers.

Rotte 20120112 12Rotte 20120112 11

Met de wetenschap dat de snoekbaars op de Rotte nagenoeg verdwenen is, er geen jonge vis is aangetroffen en nauwelijks andere soorten dan Brasem zijn aangetroffen, kunnen we concluderen dat er absoluut geen sprake is van een evenwichtige en gezonde visstand op de Rotte.

Ook de komende jaren bieden geen gunstig vooruitzicht op een verbetering van de visstand. Het watersysteem is duidelijk aan het veranderen en staat op het punt om te kantelen naar een water met een heel ander karakter dan we van de Rotte gewend zijn. Het doorzicht dat op de Rotte altijd zeer weinig was, een gunstige omgeving voor de snoekbaars, is de afgelopen periode opgelopen van 15 cm naar ruim een meter. Daarnaast zal het oudere visbestand met grote brasems de komende jaren op natuurlijke wijze uitdunnen en ontbreekt het aan jonge vis om dit gat op te vullen.

Door het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard worden natuurvriendelijke oevers langs de Rottemeren aangelegd. De wijze waarop deze worden aangelegd en de toegepaste constructie zullen ervoor zorgen dat het water helderder wordt, maar bieden geen toegevoegde waarde als paai- en schuilplaats voor vis. Een gemiste kans om met de investeringen die hiermee gemoeid zijn nauwelijks een bijdrage te leveren aan de opbouw van een gezonde en evenwichtige visstand.

Groot Rotterdam zal, ondanks alle veranderende variabelen waar dit watersysteem de komende jaren mee te maken krijgt, blijven streven naar een gezond en evenwichtig visbestand. Hoewel het ondertussen een feit is dat het (vis)watertype zal gaan veranderen moet het een water blijven waar we als hengelaars veel plezier aan kunnen beleven.