Viswateren

Met de vergunning van Groot Rotterdam mag U in de volgende wateren vissen:

Groot Rotterdam

HSV Groot Rotterdam

bekijk de kaart

Hieronder vindt u de lijst van viswateren van  HSV Groot Rotterdam. De letter-nummer combinatie (A6) correspondeert met de vakindeling van de viswaterkaart van o.a. HSV Groot Rotterdam.

A6 ZWARTEWAAL - HEENVLIET

De wateren in de Heerlijkheid Heenvliet:

De Commewaard, Ossenhoek, Dammeswatering, Abbewerve, de Grote of Zwarte Waal, de Blanke Waal, de Holle Mare, de nieuwe watering in de Commewaard en een eind nieuwe watering nabij de Stenen Molen, de watering vanaf het kanaal tot de woning van A. v.d. Polder, de Bernissewatering van de Bernissedijk tot aan de Eeweg, de watering in de Grondhoek langs de scheiding van Zwartewaal en Nieuwenhoorn, zijnde de z.g. Laayekreekwatering en de watering langs de Achterweg. Deze wateren zijn gelegen ten westen van het Kanaal door Voorne A6(35.36), A7(4.5.6.10.12.16). De Blanke Waal en de Holle Mare mogen uitsluitend vanaf de oostzijde worden bevist. (Gr.R)

 A7 ZWARTEWAAL - HEENVLIET

De Kooiwatering, de Hofwatering en de Vliet. A7(6.11.12), B7(1.7)
Deze wateren zijn gelegen ten oosten van het Kanaal door Voorne. (Gr.R)

 A7 ABBENBROEK

 1. Alle wateren gelegen in de polder Abbenbroek en in de voormalige Heerlijkheid Abbenbroek A7(12.17.18.23.24) en B7(7.13.14.19.20.25.26) (Gr.R)

 2. De bermsloten ter weerszijden van het Kanaal door Voorne, gelegen in de gemeenten Bernisse, Brielle en Hellevoetsluis A7(6.10.11.12.15.16.19.20), B6(30), B7(1), D7(1.2.5), E6(16). (Gr.R)

 B7 ABBENBROEK - HEENVLIET - ZUIDLAND

1. De vijver gelegen om het herenhuis te Abbenbroek B7(14). (Gr.R)

2. De gedeelten van de voormalige Bernisse, (ook genaamd de Oude Bernisse), gelegen in Heenvliet vanaf het Voedingskanaal tot de Groene Kruisweg B7(2.8). (Gr.R)

3. De gedeelten van de voormalige Bernisse, (ook genaamd de Oude Bernisse), gelegen onder

Abbenbroek vanaf de scheiding met Heenvliet tot de scheiding met Zuidland B7(7.14)  (Gr.R)

 C5 KETHEL

 De wateren in de Holiërpolder en de Zouteveenpolder, gelegen binnen de gemeenten Vlaardingen, Schipluiden en Schiedam, omvattende de volgende percelen; de Zwet, de Slinksloot, de Kadesloot, de nieuwe Molensloot, de Zouteveensloot, de sloot langs de Tandhofskade en de Keen. (Gr.R)

De wateren in en om de landerijen in de Holiërpolder en de Zouteveenpolder, gelegen binnen de gemeenten Vlaardingen, Schipluiden en Schiedam t.w. C de Reus-van Vliet, P.Fransen, N.Langehaan, A.F. van Noordt,

M.Roodenburg, J.H. v.d. Engel, Th. Fransen, F.C. de Ronde, C.van Eijk, P.C. Zonneveld, H.Ph.J. van Vliet, W.P.van de Ende, M.Poot, H.C.Kester, A.Zonneveld. C5(25.26.19 t/m 23.13 t/m16.7 t/m 10.2.3)  B5.(31) (Gr.R)

De wateren in de Lage Abtwoudschespolder en de polder Noord Kethel, omvattende de volgende percelen; de Kooisloot, de Wateringer, de Krommesloot, de Suikersloot, de Galgmolensloot, de Zuid-Molensloot en de Hoppesloot. (Gr.R)

De wateren in en om de landerijen in de Lage Abtwoudschespolder en de polder Noord Kethel, gelegen binnen de gemeenten Schiedam, Rotterdam en Delft, t.w; J. de Zeeuw, A. de Jong, M.Hoogerbrugge, A.G. van Vliet, S.Bijl, Th. van Noordt, P.van de Ende. C5(5.10.11.12.16.17.18.23.24) (Gr.R)

In al deze wateren mag op roofvis alleen van 1 januari tot 1 maart en van 1 oktober t/m 31 december worden gevist. De vistuigen mogen met maximaal 1 enkel tandige haak zijn voorzien, verbonden aan een niet metalen onderlijn.

Er mag geen vis uit deze wateren worden mee genomen.

Op zondag mag er niet worden gevist in en om de landerijen van de volgende personen; S. Bijl, Groeneweg 46; A.G. van Vliet, Groenweg 7; F.G. de Ronde, Woudweg 14, M. Poot Ommoordseweg 7.

D5 SCHIEBROEK - ROTTERDAM

1. De singel langs de Doenkade te Rotterdam, zijnde de verbinding ten noorden van Zestienhoven vanaf de A13 naar Schiebroek D5(14.15.16.20). (Gr.R)

2. De Berkelse Zweth van de Schie tot 150 mtr. voor het gemaal van de polder Berkel, over de gehele breedte, met uitzondering van het onder Rijksweg 13 gelegen gedeelte D4(7). D5(2.3.7.8.). (svbd)

D5 SCHIEBROEK-OVERSCHIE-ROTTERDAM

3. De Schieveensevaart en Molentocht D5(8.13.14), de vaart van de polder Schieveen vanaf het gemaal aan de Delftweg (parallelweg rijksweg 13) tot aan het gemaal aan de Hofweg te Overschie ter hoogte van de Delftse Schie. (svbd)

D7 RHOON - BARENDRECHT - ROTTERDAM-ZUID

1. De boezem de Koedood en in de watergangen en sloten (met inbegrip van de nieuw gegraven water-gangen en sloten) in de polders Oud Pendrecht, Nieuw Pendrecht en de Stee van Pendrecht, onder de gemeenten Albrandswaard (Rhoon) en Rotterdam D7(4.10.11.17.18), E7(13.19), F6(21), F7(1.2). (Gr.R)

2. De vijvers van het Zuidelijk Randpark te Barendrecht: gelegen in:

Deelgebied 1: Het westelijk gedeelte tussen Heulweg,Vrijenburgweg en de Charloise Lagendijk.

Deelgebied 2: Het middengedeelte tussen Vaanplein, Vaanweg, havenspoorlijn en Vrijenburgweg.

Deelgebied 3: Het oostelijk gedeelte tussen Vaanweg, eerste Barendrechtseweg en havenspoorlijn. (Gr.R)

 In de tot het complex behorende vijvers van het Clara Kinderbos mag niet worden gevist.

E3 ZOETERMEER - BLEISWIJK

1. De Rotte tussen de Holvoeterbrug te Moerkapelle in de wegverbinding Moerkapelse-Zijde/Voorlaan en de Ceintuurbaan te Rotterdam, daaronder begrepen de Bleiswijkse of Rotte- Meren, een en ander voor zover het visrecht toebehoort aan het Hoogheemraadschap van Schieland, de heer B. van Vliet, de dames M.C. v.d. Steenhoven/Verhoef en C. v. Vliet/Verhoef te Zevenhuizen en Mevr. J. Kerkhof

te Capelle a/d IJssel.

Gedeelte Holvoeterbrug-Rijksweg 12 E3(36), E4(6), F4(25), F5(5). 

Gedeelte Rijksweg 12-Oud Verlaat E4(6.12.17.23.29.35), F5(5.9.14).

Gedeelte Oud Verlaat-Ceintuurbaan E4(35), E5(5.10.11.15.19.20.21.25), F5(14.19.22.23) F6(2). (Gr.R)

E5 ROTTERDAM - OMMOORD

1. Het Toevoerkanaal gelegen in de gemeente Rotterdam tussen de Rotte en het gemaal

Mr. U.G. Schilthuis aan het Oostplein te Rotterdam E5(25.31.32), E6(1). (Gr.R)

2. De Ringvaart van de Pr. Alexanderpolder vanaf de schutsluis te Nieuwerkerk a/d IJssel

(industrie-terrein Kortenoord) tot aan de voormalige Ceintuurbaan

te Rotterdam E6(3.4.5.6), E(36), F5(31.25.26.20.21.15.16.10). (Gr.R)

E7 BARENDRECHT

 

Alle wateren gelegen binnen de gemeente grenzen van Barendrecht (Gr.R)

D7(6.12.18)  E7(1 t/m 5.7 t/m 24 .27 t/m 29)

 De hengelsportvereniging Groot Rotterdam, huurster van het visrecht in de wateren van de gemeente Barendrecht, verleent toestemming voor het vissen met maximaal twee hengels in de aan de gemeente Barendrecht toebehorende wateren, voorzover het visrecht toebehoort aan de gemeente Barendrecht en het Waterschap Hollandse Delta, zulks onder de elders op deze vergunning nader omschreven voorwaarden en bepalingen, met inachtneming van de regelgeving als voorzien in de Visserijwet.

De wateren waarin, op grond van deze vergunning, gevist mag worden, zijn aangegeven op een gedetailleerde kaart die bij de hieronder genoemde adressen ter inzage ligt.

Hengelsport Barendrecht                       

Gouwe 9, 2991 CJ Barendrecht            

telefoon 0180 – 621387                         

Servicecentrum Gem. Barendrecht          HSV Groot Rotterdam

Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht           Postbus 19143, 3001 BC Rotterdam

Telefoon 0180 – 698398                           Telefoon 010 – 4557687

Voorwaarden en Bepalingen

Er mag niet worden gevist in wateren van de gemeente Barendrecht waarvan het recht om de sportvisserij uit te oefenen is verhuurd aan een andere organisatie dan de hengelsportvereniging Groot Rotterdam of dat deel uitmaakt van verpachte of verhuurde eigendommen of dat niet in eigendom is van de gemeente Barendrecht.

De hengelsportvereniging Groot Rotterdam kan op verzoek van de gemeente Barendrecht en het Waterschap Hollandse Delta alsnog bepaalde plaatsen en/of wateren van visserij uitsluiten.

 • Het is verboden te vissen vanaf gronden van begraafplaatsen en evenmin vanaf beplante oevergedeelten en vanaf plaatsen waar de taluds van singels door een afrastering van de openbare weg zijn gescheiden.
 • Het gebruik van leefnetten is niet toegestaan, tenzij het leefnet een lengte heeft van ten minste 2,5 meter met een minimale doorsnede van 45 cm en het netwerk bestaat uit zachte materialen.
 • Gevangen vis dient direct na de vangst in het zelfde water te worden teruggezet.
 • Het is niet toegestaan gevangen vis te behouden of mee te nemen.
 • Het is verboden om vis welke is gevangen in ander water uit te zetten in het water vallende onder de onderhavige hengelvergunning.
 • Hoewel de Visserijwet bepaalt dat in de periode van 1 juni t/m 31 augustus nachtvissen is toegestaan, is het in de Gaatkensplas ook in deze periode verboden ’s nachts te vissen.
 • Voor de overige wateren geldt dat in de wettelijke toegestane periode voor het nachtvissen alleen visparaplu’s zijn toegestaan zonder overwrap. Tenten en andere overnachtingmiddelen (zoals bivvy’s)  zijn niet toegestaan. Daarnaast is drankmisbruik, kampvuren en lawaaioverlast ten strengste verboden. Voorts is het verboden schade aan flora en fauna toe te brengen en afval achter te laten. Tevens dient de privacy van de aan het water gelegen particuliere percelen te worden gerespecteerd.
 • Het is verboden te vissen met drie of meer hengels.
 • De vergunninghouder verplicht zich het voeren te beperken.

E7 BARENDRECHT - HEERJANSDAM

1. De watergangen en de sloten (met inbegrip van de nieuw gegraven watergangen en sloten) in de polder Binnenland ter weerszijden van de A29, voorzover deze in het bezit zijn van het Waterschap IJsselmonde E7(1.2.3.4.5.7.8.9.10.11), D7(6.12), F6(22.23.24). (Gr.R)

2. De watergangen en sloten (met inbegrip van de nieuw gegraven watergangen en sloten) in de polder Buitenland en de Zuidpolder onder de gemeente Barendrecht, E7(7.8.9.13.14.15.16.19.20.21.22.23. 27.28.29), D7(12.18), F6(22.23), F7(2.3.4.8.9). (Gr.R)

3. De watergangen en de sloten (met inbegrip van de nieuw gegraven watergangen en sloten) in de polder Ziedewei, voorzover deze in het bezit zijn van het Waterschap IJsselmonde E7(17.18.23.24), F7(4.5). (Gr.R)

F4 ZEVENHUIZEN - ZUIDPLASPOLDER

1. Het water langs en behorende tot de spoorbaan Moordrecht-Nieuwerkerk a/d IJssel tussen km 35.200 en km 39.877. F4(30.35), F5(4.5).

OPMERKING: Het spoorwegterrein mag niet worden betreden. Om te kunnen vissen in de spoorsloten vanaf het elektrische gemaal nabij de voetbrug over de ringvaart van de Zuidplaspolder t/o het gemaal François te Nieuwerkerk a/d IJssel tot aan de Tweede Tochtweg is looprecht beschikbaar van de heer

W. Slappendel. Voor het land ter weerszijden van de spoorbaan tot aan de Derde Tochtweg is looprecht beschikbaar bij de heer P.H. van Zuylen. (Gr.R)

F4 NIEUWERKERK A.D IJSSEL-MOORDRECHT-WADDINXVEEN.

1. Het visrecht in de Ringvaart om de Zuidplaspolder, aanvangende bij het begin van de Ringvaart te Moerkapelle en strekkende tot het voormalig gemaal Francois, waarbij NIET behoort de Ringvaartarm naar het gemaal Van Gennep. (Gr.R)

2. Het visrecht in het gedeelte van de Ringvaart om de Zuidplaspolder vanaf het voormalige gemaal Francois (zie onder 1.) tot aan het gemaal Zuidplas te Waddinxveen en wel vanaf de Gouwetunnel in rijksweg A12 tot aan de Sniepweg te Waddinxveen. F3(31) F4(1.7.13.19.20.25.26.32) F5(2.8.9.110.) F4(25) F5(5.10.15). (Gr.R)

F3-F4 ZEVENHUIZEN-WADDINXVEEN-MOORDRECHT-NIEUWERKERK aan den IJSSEL

Het visrecht in watergangen alle gelegen in de Zuidplaspolder in de bovenaangeduide gemeenten:

1. De Eerste Tocht in de Zuidplaspolder tussen de Zuidelijke Dwarsweg in de verbinding Nieuwerkerk a.d. IJssel ter hoogte van Groeneweg tot aan de spoorsloot langs de spoorbaan Rotterdam-Gouda. F4(33) en F5(4) (Gr.R)

2. De Tweede Tocht langs de Bierhoogtweg te Zevenhuizen en de watergang langs de Tweede Tochtweg te Nieuwerkerk a.d. IJssel tot aan de Ringvaart om de Zuidplaspolder tussen Nieuwerkerk en Moordrecht. F4(20.27.34) F5(5) (Gr.R)

3. De Derde Tocht langs de Derde Tochtweg aanvangende bij de Noordelijke Dwarsweg te Zevenhuizen tot aan de Ringvaart om de Zuidplaspolder, (looprecht v.a. het fietspad naar de Middelweg in de polder F4(14.21.28.35) F5(6) (Gr.R)

4. De Vierde Tocht in de Zuidplaspolder vanaf de spoorbaan Den Haag-Gouda tot aan de Ringvaart om de Zuidplaspolder te Moordrecht F4(8.15.22.29.36) (Gr.R)

5. De Tocht langs de Breedeweg vanaf de kruising Noord. Dwarsweg-Plasweg te Waddinxveen en de Zuidelijke Dwarsweg te Moordrecht. F4(9.16) (Gr.R)

6. De Vijfde Tocht vanaf ongeveer de Doelwijk te Moerkapelle voorbij de Plasweg te Waddinxveen,

voorbij de Zuid. Dwarsweg tot aan de Ringvaart om de Zuidplaspolder (voor zover looprecht

beschikbaar is langs de openbare wegen). F3(32.33) F4(3.4.10.11.17.18.24) G4(19.25) (Gr.R)

7. De Zesde Tocht en de Zevende Tocht in Waddinxveen. F3(33.34.35), F4(4) (Gr.R)

8. De wateren langs de Noordelijke Dwarsweg en Plasweg tot de Zevende Tocht te Waddinxveen F4(13.14.8.9.3.4), F3(4.5) (Gr.R)

9. De Zuidelijke Dwarstocht langs de Zuidelijke Dwarsweg vanaf Nieuwerkerk a.d. IJssel tot aan het gemaal Zuidplas. F4(32.27.22.17.12) (Gr.R)

10. Het afvoerkanaal van de Zuidelijke Dwarsweg tot aan het gemaal Zuidplas. F4(16.17) (Gr.R)

11. De Oostelijke verbindingen tussen de Tweede, Derde en Vierde Tocht en tussen de Vierde en

Vijfde Tocht F4(15.20.21) (alle te Zevenhuizen) (Gr.R)

12. De helft van de afvoersloot tussen rijksweg A12 en het gemaal Tweede Blokweg te Waddinxveen

F4(5.11.12) (Gr.R)

13. De afvoertocht vanaf de rijksweg A12 langs de IJsermanweg (westzijde van de Beijerincklaan) tot aan de Sniepweg alle gelegen in Waddinxveen F4(5), F3(36) (Gr.R)

F5 NIEUWERKERK a/d IJSSEL - CAPELLE a/d IJSSEL

1. De bermsloten ter weerszijden van de tertiaire weg 67 Capelle a/d IJssel-Nieuwerkerk a/d IJssel

tussen km 3.266 en km 5.755 plaatselijk bekend als Schielandweg, zomede in de watergangen ter weerszijden van het Oudekerkselaantjelfietspad 16 F5(16.21.22), (Gr.R)

2. De watergangen ter weerszijden van het fietspad “de Mient”, zijnde de verbinding tussen de

‘s-Gravenweg en de Groenendijk). F5(21.27.28) G5(21), (Gr.R)

3. Hiertoe gemachtigd door de heer G. van Rijswijk, de wateren gelegen in de polder Gansdorp en Blaardorp voorzover het visrecht krachtens door de kamer van de binnenvisserij goedgekeurde

huurovereenkomsten bij hem in huur zijn. F5(15.16.17. 21.22.23. 27.28.29), G5(2.22), G6(3.4). (Gr.R)

F6- J5 RIVIER DE LEK

Op machtiging van Dhr. Berkhouwer.

Vanaf het veer over de Lek te Schoonhoven tot Krimpen aan de Ijssel. Inclusief de Bakkerskil.

Vangst beperking;  max. 1 ( één ) snoekbaars per sportvisser. (Gr.R)

Met inachtneming van de voorwaarden van de HSV Groot Rotterdam behorende bij de Vispas.

Daarnaast gelden de volgende bijzondere bepalingen voor de hierboven genoemde water:

 • Gevangen vis dient direct na de vangst in het zelfde water te worden teruggezet.
 • Het is niet toegestaan meer dan 1 gevangen snoekbaars in bezit te hebben en/of mee te nemen.
 • Het is verboden te vissen met drie of meer hengels.

De vergunninghouder verplicht zich het voeren te beperken.

F6 KRIMPEN a/d IJSSEL - LEKKERKERK

1. De bermsloten aan de noord- en zuidzijde van de secundaire weg N210 vanaf km 1.0 te Krimpen a/d IJssel tot aan de provinciegrens Zuidholland-Utrecht zijnde de (C.G. Roosweg) van Krimpen a/d IJssel tot en met Schoonhoven F6(11.12.14.15.16.17), G5(35.36), G6(1.2.3.4.6.7), H5(29.30.32.33.34.35), H6(1.2) en J5(20.21.25) G6(5.7.8.9.10.11.12.), H6(1.2.3.4.6.7), H5(25). (Gr.R)

2. De bermsloten aan beide zijden van ‘t Smalle Kampje (zijnde de verbinding tussen de Tiendweg

west en de Wetering west in de polder Schuwagt te Lekkerkerk) F6(18.24), H6(13). (Gr.R)

De watergangen en plassen in het recreatiegebied Krimpenerwaard, voor zover het visrecht toebehoort aan het recreatieschap Krimpenerwaard: w.o.

a. In het Loetbos G6(2.3) en G6(4.9) alsmede in het water gelegen ten noorden van het fietspad De Loet G5(32.33)

b. De vijvers in het E.Z.H. bos F6(1 0.11), G6(7).

 1. De Surfplas en de wateren, gelegen in de Krimpenerhout en het Weteringbos F6(14.15.16.17), G6(11.12). (Gr.R)

F6 DE LOET

Het viswater De Loet gelegen in de Ambachtsheerlijkheid Lekkerkerk; ten noorden van de provinciale weg de N120 Rotterdam-Schoonhoven vanaf de Breekade tot de grens met Zuidbroek en begrensd door de Hillekade en de Kijfhoeksekade (De Loet), alsmede het Boezemwater langs de Breekade tot aan de Veenwetering en de Boezem (Voormalige ijsbaan) vanaf de provinciale weg tot aan de Veenwetering. (G6)

Het is niet toegestaan om vis uit deze wateren in bezit te hebben, alle gevangen vis dient onmiddellijk in welke conditie dan ook in het zelfde water terug gezet te worden.

Het vissen op aal of paling is niet toegestaan. F6(11-12), G6(7.2/3), G5(33-34) (Gr.R)

G5 BERKENWOUDE – ACHTERBROEK

Op machtiging van Dhr. Berkhouwer.

Polders Berkenwoude – Achterbroek.Gelegen tussen de Oudekerkse Landscheiding, die oostelijk overgaat in de Gouderakse Landscheiding, de Molenvliet, de Ringvaart en de Indamswetering tot de Opweg. Langs de Opweg tot Berkenwoude, oostelijk rond Berkenwoude, de Schenkel, tot 1150 m NO op de Benedenheulseweg, in NW richting naar de Boschwetering, 500 m NO van het fietspad aan de Voorwetering in  Achterberg. Langs het fietspad naar de Achterwetering, het stuk Stolwijksche Boezem tot aan deLange Tiendweg (Gr.R)

- Berkenwoudse Hoge Boezem, Berkenwoudse Lage Boezem,

- Molenvliet tot aan de Indamse Wetering  G5(19.25.26.32.33) F5(24)

- Indams Weterig (zuid) – Ringvaart G5(33.34)

- Westeinde  G5(32.33.27.28.22)

- Langs de Opweg G5(34.28)

- Oude Wetering (noord) G5(26.27.22)

- Voor Wetering Achterbroek G5(20.14.15.8.4) tot 500 m voorbij fietspad in NO richting

- De bermsloten aan beide zijden van het fietspad 52, de verbinding tussen Gouderakse landscheiding

en de Achterbroek G5(9)

- Stolwijkse Boezem, vanaf Gouderakse landscheiding tot aan de Lange Tiendweg G5(2.9)

- Benedenheul G5(22.23.17)

Alle polders binnen dit gebied, Let op; niet overal is looprecht verleend (Gr.R)

G5 - H5 POLDER ZUIDBROEK –POLDER ZUIDAMBACHT

1.De Elserwetering langs de Oostkade, van Zuidbroek – Benedenberg tot aan de Slingerkade (Met looprechten van Dhr. Slingerland) G5(30.36)

3. De watergang aan de oostzijde van de Oostkade van Zuidbroek – Benedenberg tot aan de Kromme kade (Looprechten van Dhr. Slingerland ) G5(36)

4. De Reevliet langs de Slingerkade vanaf de N207 tot aan de Oostkade van Zuidbroek ( Met looprechten van Mw. A.M. v. d. Velden-Oskam en Dhr. J. Verhagen).  G5(30) en H5(19.20.21.25)

5. De Kadijk; watergangen langs beide zijden vanaf de westzijde van de N207 tot het 100 meter voor het fietspad aan het eind van de Kadijk. H5(25.26.27)

6. De Benedenberg; watergangen langs beide zijden, vanaf de N207 tot de kruising Zuidbroek – Opweg, met uitzondering van de wateren, behorend bij de percelen van nrs. 79 en 115 en 115A  G5(35.36) en H5(31.32.33)

 1. De Moeraswedrik; watergangen aan beide zijde van het fietspad, verbinding tussen de Benedenberg en de Kadijk H5(26.32)
 2. Op machtiging van de BBL met looprechten van de BBL  de wateren in en rond de landerijen, aangegeven met groene bordjes met het logo van HSV Groot R’dam. G5(29.30.35.36), H5(8.9.13.14.17.19.20.21.22.25.31), G6(5), H6(1.7) (Gr.R). De groene bordjes zijn in veel gevallen niet meer aanwezig. Door verkoop van grond kan de situatie veranderen / veranderd zijn.

Bovenstaande wateren (machtiging Dhr. Berkhouwer) met inachtneming van de voorwaarden van HSV Groot Rotterdam behorende bij de Vispas.

Daarnaast gelden de volgende bijzondere bepalingen voor de hierboven genoemde wateren:

 • Gevangen vis dient direct na de vangst in het zelfde water te worden teruggezet.
 • Het is niet toegestaan meer dan 1 gevangen snoekbaars in bezit te hebben en/of mee te nemen.
 • Het is verboden te vissen met drie of meer hengels.

De vergunninghouder verplicht zich het voeren te beperken.

 

G6 LEKKERKERK

1. De bermsloten langs beide zijden van de Hoekseweg, zijnde de verbinding tussen Opperduit en de Wetering-oost in de polder De Hoek te Lekkerkerk G6(6.11.17.23), G6(14.15.9.10.11.12) (Gr.R)

2. De bermsloten aan beide zijden van fietspad 20, zijnde de verbinding tussen Wetering-oost en de secundaire weg N210 “C.G. Roosweg” in de polder De Hoek te Lekkerkerk. G6(6). (Gr.R)

3. De watergangen tussen en om de landerijen van de heer G. Speksnijder, Tiendweg west 28a in

de polder Schuwagt te Lekkerkerk met looprechten. G6(7.13.19), G6(8.13.14).

Voordat men de landerijen betreedt moet men zich eerst melden op Tiendweg west 28a. (Gr.R)

1.Voormalige IJsbaan van Lekkerkerk vanaf de N210 richting Ridderkerk, langs de N476 (de boezemweg) tot aan de Veenw atering.

Het is niet toegestaan om vis uit deze wateren in bezit te hebben, alle gevangen vis dient onmiddellijk in welke conditie dan ook in het zelfde water terug gezet te worden.

Het vissen op aal of paling is niet toegestaan. G6(2.8) (Gr.R)


G5-H5 STOLWIJK - BERGAMBACHT

3. De watergangen aan beide zijden van de Koolwijkseweg te Stolwijk (Gem. Vlist) ter hoogte van

perceel no 33 H5(13.14.20) H5(21.22). (Gr.R)

4. De bermsloten langs de secundaire weg N207 (Bergambacht-Gouda) aan de oostzijde tussen km 8.645 en km 9.900 en km 10.050 en km 11.100; aan de westzijde tussen km 7.590 en km 8.750 en tussen km 10.050 en km 11.100, (de ijsbaan aan de westzijde behoort niet tot het verhuurde visrecht) H5(21.27.33), H6(3), H5(22), H6(2.7). (Gr.R)

5. De watergangen langs de kade, zijnde het verlengde van de Groene Kerkweg, evenwijdig aan de secundaire weg N210 (C.G. Roosweg) vanaf km 14.200 tot km 12.400 H5(32.33), H6(1.2.6.7). (Gr.R)

6. De Bergvliet langs de Bergweg vanaf de secundaire weg N210 (C.G. Roosweg) (kruising buurtschap Tussenlanen (Bergambacht) tot aan de Schoonouwenseweg nabij de kruising De Geer in

Stolwijk-Bovenkerk. H5(11.17.18.23.29), H6(3). (Gr.R)

7. De watergang langs de oostzijde van de Opweg vanaf de Reekade tot aan de Schoonouwenseweg H5(15.21), H5(22). (Gr.R)

8. De watergangen aan beide zijden van de Dijklaan vanaf de secundaire weg N210 (C.G. Roosweg) tot aan de Lekdijk H5(33), H6(3), H6(2.7). (Gr.R)

LET OP! Onverminderd het gestelde onder algemene bepalingen op de omslag van dit boekje, bent U bij het betreden van de aan gronden, gelegen aan de onder 12 en 13 genoemde viswateren, verplicht

toegangshekken en afrasteringen te sluiten. Bij nalatigheid bent U persoonlijk aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade. Dit geldt ook voor door U aan het gewas toegebrachte schade. Aanwijzingen gegeven door de gebruiker(s) van deze percelen moeten onmiddellijk en geheel worden opgevolgd.

Zorg voor een goede verstandhouding met deze gebruikers, zodat onze mogelijkheden kunnen worden gecontinueerd.

Zoeken