Skip to main content

Visstand beheer comissies VBC

(zonder een goede visstand: geen goede visserijmogelijkheden)

Waren het vroeger alleen beroepsvissers en sportvissers die zich om de visstand bekommerden, tegenwoordig houden ook waterbeheerders en natuurbeheerders zich bezig met vis. Om de visserijbelangen met de taken van water- en natuurbeheer af te stemmen zijn de VBC’s in het leven geroepen. Volgens sportvisserij Nederland is een VBC  een voor een omschreven gebied een samenwerkingsverband en overlegplatform voor belanghebbenden bij de visserij en de visstand.

In de praktijk bestaat een VBC meestal uit vertegenwoordigers van de sport- en beroepsvisserij (visrechthebbenden) en vertegenwoordigers vanuit het waterschap of Rijkswaterstaat en (natuur) terreinbeherende organisaties.
Een VBC is geen rechtspersoon, zoals een vereniging of stichting. Iedere partij neemt deel vanuit de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Samenstelling, doelen en werkwijze worden geregeld via afspraken in een convenant of samenwerkingsovereenkomst.

{slider lees meer|closed|blue}

Een VBC heeft meerdere doelen, maar het hoofddoel is toch het geven van advies m.b.t. het beheer van de visstand. Zo heeft de VBC een belangrijke rol als het gaat om het voorbereiden, toetsen en uitvoeren van een visplan.
In het visplan staat beschreven hoe de visserij en het beheer daarvan wordt uitgevoerd. De wensen die de visrechthebbenden hebben ten aanzien van hun visserijactiviteiten worden naast de doelen van de waterbeheerder gelegd.

Dit betekent: informatie verzamelen en structureren, wensen/streefbeelden in kaart brengen, gewenste beheermaatregelen formuleren en de uitvoering volgen, evalueren en zo nodig voorstellen voor aanpassing van het visplan doen.

Om dat goed te kunnen doen, voeren zij diverse werkzaamheden uit met betrekking tot:

 • Onderzoek naar de gezondheid van de vis.
 • Onderzoek naar de toestand van het leefmilieu van de vis.
 • Nemen van zowel bodem- en watermonsters en het onderzoeken daarvan.
 • Het uitzetten dan wel wegvangen van vis.
 • Opstellen van een meerjarenplan voor de uitzet van winde, voorn en ruisvoorn.
 • Hengelvangstregistraties.

Het uiteindelijke visplan is een plan van de gezamenlijke visrechthebbenden (en evt. houders van schriftelijke toestemming) en wordt in de VBC voorbereid tot een concept-visplan. De inbreng en informatie vanuit alle visrechthebbenden is hiervoor noodzakelijk. De VBC stelt meestal niet zelf het concept-visplan vast; dat is een zaak van de gezamenlijke visrechthebbenden. Het visplan kan pas definitief worden vastgesteld na toetsing van de voorgenomen maatregelen, voor zover deze maatregelen een relatie kunnen hebben met het water- en natuurbeheer.

Momenteel zijn voor de meeste Staatswateren VBC’s actief. Ook voor een groot aantal waterschapsgebieden zijn VBC’s ingesteld, terwijl een ander deel nog in voorbereiding is.  Deze kaart geeft een overzicht te zien van de stand van zaken per 1 april 2010

Onze vereniging is betrokken bij alle bestaande en in ontwikkeling zijnde VisstandBeheerCommissies en integrale visstandbeheerplannen, die direct betrekking hebben op het viswater, waarvan wij als vereniging de hengelsportbelangen vertegenwoordigen.  

Groot Rotterdam is momenteel actief in de volgende commissies:

 • VBC IJsselmonde
 • VBC Voorne Putten
 • VBC Schieland en Krimpenerwaard

Op initiatief van Sportvisserij Nederland en de Combinatie van Beroepsvissers is de website  visstandbeheercommissie.nl in het leven geroepen over het hoe en waarom van VBC’s.

De site heeft voornamelijk tot doel om de  VBC's te ondersteunen bij het opstellen van Visplannen, maar is ook interessant voor de gewone hengelaar, die willen weten hoe er ‘over hun viswater’ beslist en bedisseld wordt.

{/sliders}

Visstand Beheer Commissie Voorne Putten

Deze pagina is nog in ontwikkeling.

Op deze pagina zult u binnenkort gegevens vinden over:

 • de samenstelling van deze VBC
 • de doelstellingen van deze VBC
 • de afspraken die binnen deze VBC gemaakt zijn
 • de lopende aandachtspunten, acties en projecten

image469image595

Foto's: De ondertekening van het convenant Voorne Putten

Binnen de VBC Voorne Putten wordt de vereniging vertegenwoordigd door Lorenzo van der Bijl

Heeft u nu al vragen dan kunt u deze stellen via het contactformulier.

 • Hits: 2030

VBC Schieland & Krimpenerwaard

Opvissing De Loet 27 januari 2012

In opdracht van HSV Groot Rotterdam heeft Bram van Wijk van Visserij Service Nederland een visstandbemonstering uitgevoerd in de Loet. Hierbij zijn vijf trajecten met een lengte van 250 meter met keernetten afgezet, waarna tussen de keernetten elektrisch is gevist.

20120127 De Loet 0120120127 De Loet 02

Lees verder

 • Hits: 4726

Visstandbeheer Commissie IJsselmonde

Deze pagina is nog in ontwikkeling.

De VBC IJsselmonde bestaat momenteel uit de volgende deelnemers:

 • Hengelsportvereniging Groot Rotterdam
 • Hengelsportvereniging ´t Pluimpie
 • Eerste Rijsoordse Hengelsportvereniging (ERHV) de Waal
 • Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland
 • Waterschap Hollandse Delta

Op deze pagina zult U binnenkort ook gegevens vinden over:

 • de doelstellingen van deze VBC
 • de afspraken die binnen deze VBC gemaakt zijn
 • de lopende aandachtspunten, acties en projecten

Binnen de VBC IJsselmonde wordt de vereniging vertegenwoordigd door Jaap van der Bijl.

Heeft u nu al vragen dan kunt u deze stellen via het contactformulier.

 • Hits: 2661