Skip to main content

wedstrijdreglement Perch Trophy Rotterdam

 • HSV Groot-Rotterdam organiseert de 1e editie Rotterdam Perch Trophy 2021.
 • Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een VISpas 2021. Voor niet leden van HSV groot Rotterdam, de SVBD of GHV/Groene Hart, wordt er een dagpas geleverd.
 • Deelname vanaf 16 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname in verband met te grote risico’s, aansprakelijkheden en veiligheid van de deelnemer.
 • Er wordt gevist in koppels en bestaat uit 2 personen. Het koppel blijft v.w.b. samenstelling tijdens de wedstrijd ongewijzigd. 
 • Alle deelnemers van Rotterdam Perch Trophy conformeren zich bij inschrijving aan het wedstrijdreglement, het privacy statement van HSV Groot-Rotterdam en geven toestemming voor publicatie van de uitslag en eventuele publicatie van foto’s gemaakt in het kader van deze wedstrijd.
 • Een uur vóór de wedstrijd worden de wedstrijdkaarten en meetlinten verstrekt. Wees dus ruim op tijd.
 • Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing. Er is minimaal één BOA aanwezig om toe te zien op handhaving hiervan.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs.
 • Iedereen wordt geacht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Hier ontvang je dan ook de goodie Bags (met o.a. meetlint) bij inlevering van het wedstrijdmeetlint en worden er mooie prijzen verloot! Niet aanwezig betekent ongeacht de uitslag verwijdering uit de einduitslag en vervallen gewonnen prijzen!

Wedstrijdleiding, jury en controleurs

 • Namens HSV Groot-Rotterdam zijn er 2 wedstrijdleiders aanwezig voor het organiseren, aansturen en leiden van de wedstrijd.
 • Tijdens de wedstrijd zijn er controleurs aanwezig voor naleving van het wedstrijdreglement.
 • De wedstrijdleiders zijn het aanspreekpunt voor alle deelnemers en controleurs en vormen tevens de jury bij eventuele geschillen.
 • De jury heeft de taak om bij geschillen een beslissing te nemen over het handhaven van de regels. De jury heeft daarnaast de bevoegdheid om sancties op te leggen.
 • De wedstrijdleiders hebben de bevoegdheid bij slechte weersomstandigheden of andere zwaarwegende calamiteiten te beëindigen of in het geheel niet door te laten gaan.
 • Om tot een geldige uitslag te komen geldt een minimale duur van 4 uur!

Sancties en beroep

 • Klachten, overtredingen en/of geschillen tijdens de wedstrijden dienen eerst onderling (deelnemer/koppel en controleur) opgelost te worden. Indien betrokkenen niet tot overeenstemming komen, wordt de jury ingelicht. De jury neemt het uiteindelijke besluit.
 • Klachten, overtredingen en/of geschillen worden altijd door de controleur/het jurylid genoteerd op de wedstrijdkaart. De betrokken partijen (zoveel mogelijk) tekenen op de wedstrijdkaart voor het genoteerde.
 • Iedere poging tot bedrog of misleiding (ook wanneer dit achteraf is geconstateerd) evenals onsportief of aanstootgevend gedrag tijdens de gehele wedstrijddag, zal tot diskwalificatie leiden.
 • Deelnemers/koppels die een sanctie/diskwalificatie hebben ontvangen, hebben tot een uur na de wedstrijd om protest aan te tekenen bij de jury. De jury neemt een unaniem besluit na hoor en wederhoor van de betrokken partijen. Er wordt schriftelijk verslag (juryrapport) uitgebracht aan HSV Groot-Rotterdam.
 • Bij diskwalificatie vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats en eventuele ontstane schade aan de kant van HSV Groot-Rotterdam, wordt bij de gediskwalificeerde verhaald.

      Wedstrijdregels

 • De wedstrijd heeft een tijdsduur van 8 uren gevist over het parcours te Rotterdam.
 • Verzamelen, verloting en prijsuitreiking vinden plaats bij HAL4, Watertorenweg 200 te Rotterdam.
 • Iedereen is vanaf 07:00u welkom, kick off om 07.30 uur, waar de laatste bijzonderheden worden medegedeeld. De wedstrijd is van 08.00 uur tot 16.00 uur.
 • Foto’s die na 16.00 uur worden ingeleverd tellen niet mee voor de uitslag.
 • Beide deelnemers van het koppel ontvangen voor aanvang een persoonlijke en unieke wedstrijdkaart en 1 genummerd meetlint.
 • Het meetlint en persoonlijke wedstrijdkaarten moeten aan het einde van iedere wedstrijd worden ingeleverd.  
 • Verliest een koppel het meetlint tijdens de wedstrijd dan kan er een nieuwe bij de organisatie worden aangevraagd, om de (uniek genummerde) meetlint te kunnen vervangen. Zonder meetlint is de competitie afgelopen. Eigen meetlinten zijn niet toegestaan.
 • Er wordt uitsluitend met kunstaas gevist. 
 • Voeren is niet toegestaan. 
 • Er mogen geen derden helpen bij het landen en onthaken van de gevangen vis. Ook zijn er geen teamrunners toegestaan.
 • Een koppel mag tijdens de wedstrijd maximaal 25 meter van elkaar verwijderd zijn.
 • Koppels houden een onderlinge afstand aan van minimaal 25 meter. Enige uitzondering op deze regel: aan iedere zijde van een brug mag één koppel vissen ook al is deze brug minder dan 25 meter breed.
 • Men mag niet vissen vanaf een brug of een drijvend voorwerp (bijvoorbeeld een ponton)
 • Er mag worden gevist tot aan de grenzen van het parcours. Wanneer dit een brug betreft, mag er onder deze brug gegooid worden vanaf de parcourszijde. Men mag niet vissen aan de andere zijde van de brug.
 • Het gebruik van een (al dan niet gemotoriseerd) vervoermiddel binnen een parcours is niet toegestaan. 
 • Het is verboden om op privéterrein te vissen en het is niet toegestaan om op boten te lopen. 
 • Het parcours dient te allen tijde schoon achter gelaten te worden.
 • Gevangen vis wordt gemeten op een uniek door HSV Groot-Rotterdam verstrekt meetlint. Iedere vis wordt over linkerflank gemeten. Dat wil zeggen dat de vis met zijn rechterzijde op het meetlint ligt en de linkerkant dus gefotografeerd wordt. Het meetlint ligt altijd op een onthaakmat.
 • Als vangstregistratie systeem wordt de ‘Score Fishing’ app gebruikt.
 • Er worden per gevangen vis twee foto’s inclusief beide kaarten van het koppel, naar de wedstrijdorganisatie gestuurd. Foto 1 is een foto van de gevangen vis, gemeten over de linkerflank op de meetplank. Foto 2 is een foto van de gevangen vis samen met deelnemer die hem heeft gevangen. In het bijschrift van de tweede foto.
 • Nadat de vis is gemeten en de foto’s zijn gemaakt, wordt de vis eerst levend terug gezet alvorens de foto’s worden verstuurd naar de wedstrijdorganisatie. Zorg dus direct voor goede foto’s.
 • Het inleveren van correcte foto’s geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Incorrecte foto’s worden afgekeurd en niet meegeteld voor het eindresultaat.
 • Alle vissen dienen levend te worden terug gezet. Dode vissen tellen niet mee!

Onthaken

 • Elk koppel dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis levend en onbeschadigd kan worden teruggezet. Het koppel dient te allen tijde zorg te dragen voor het welzijn van de vis.
 • Gevangen vis moet te alle tijde worden gemeten en onthaakt op een onthaakmat.
 • De vis dient in het schepnet te worden terug gezet in het water

Materiaal

 • Gevist dient te worden met één hengel. Iedere deelnemer mag in totaal twee hengels in zijn bezit hebben tijdens de wedstrijd (een koppel mag dus in het bezit zijn van maximaal vier hengels). Vliegvishengels en vaste hengels zijn verboden. 
 • Elk koppel dient in bezit te zijn van een uitschuifbaar schepnet met een minimale steel-lengte van 4 meter en hij moet rubber gecoat zijn.
 • Elk koppel dient in bezit te zijn van een telefoon met camerafunctie en internet. Let op dat de accu vol is!
 • Het vissen met meer dan 3 haken/dreggen aan één hengel is verboden. 
 • Elk koppel dient in bezit te zijn van een onthaakmat en onthakingsmateriaal. Ieder foto moet worden genomen met de vis op het meetlint dat zich op de onthaakmat bevindt.
 • Het gebruik van zogenaamde "lipgrippers" is niet toegestaan.

Puntentelling en registratie

 • Alle gevangen baars wordt geregistreerd met de score fishing app.
 • De lengte van de gevangen matse Baars in hele centimeters is het aantal punten. Elke ondermaatse Baars is 1 punt. De einduitslag van de wedstrijd is het koppel met de meeste punten. Alleen Baars telt mee in de wedstrijd.
 • Afronden vanaf 0,5 cm naar boven.
 • De gevangen vis dient op het meetlint, inclusief de 2 persoonlijke wedstrijdkaarten van het koppel gefotografeerd te worden.
 • Op de foto moet de gehele vis op het meetlint duidelijk zichtbaar zijn.
 • Is op de foto niet duidelijk zichtbaar wat de exacte lengte is van de vis, ook niet na het inzoomen, dan telt de vis niet mee in de uitslag. 
 • De vis dient met een dichte bek tegen de aanslag aan te liggen; dus tegen de “nul” aan. Is dit niet het geval, telt de gevangen vis niet mee in de puntentelling.
 • Catch, Photo & Release, alle vis moet na meting en het fotograferen direct onbeschadigd teruggezet worden in het water waar het in gevangen is.
 • Vissen die buiten de kieuwboog zijn gehaakt zijn uitgesloten van punten.
 • In het geval van een gelijke einduitslag bepaalt de grootst gevangen vis het verschil tussen beide koppels. Mocht dit ook gelijk zijn dan wordt gekeken naar de op één na grootste vis. Etc. Zijn alle vissen gelijk, dan eindigen de koppels op dezelfde plaats en wordt er doorgeteld.
 • De score van een koppel is geldig wanneer om 16:00 uur het meetlint en de scorekaarten zijn ingeleverd bij de wedstrijdleiding.
 • Na de wedstrijd wordt er een prijsuitreiking gehouden in Hal 4. Tevens zal er een mooie prijzentafel worden samengesteld door de streetfishafdeling van HSV Groot-Rotterdam.
 • Ieder deelnemer ontvangt een goodie bag
 • Prijzentafel:
 • 1e koppel ontvangt 400 euro
 • 2e koppel ontvangt 250 euro
 • 3e koppel ontvangt 150 euro
 • 4e tem 6e koppel naar keuze uitzoeken op prijzentafel
 • grootste vis 100 euro
 • Overige
 • Onkosten van deelnemers tijdens het Rotterdam Perch Trophy worden niet door HSV Groot-Rotterdam vergoed.
 • HSV Groot-Rotterdam of betrokken verenigingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald.
 • HSV Groot-Rotterdam is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties naar aanleiding van verschuiven of vervallen van wedstrijden of het publiceren (en aanpassen) van de uitslag.
 • Iedere deelnemer, wedstrijdleider en controleur wordt geacht de algemene voorwaarden en reglementen te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen.
 • Voor deelnemers aan het Rotterdam Perch Trophy gelden alle gangbare wettelijke regelingen, tenzij hierop door HSV Groot-Rotterdam een ontheffing is verkregen die vooraf is gecommuniceerd.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury van de betreffende wedstrijd.
 • Hits: 1299